Wettelijk bericht

Eigendom

ERGO Life en de website www.ergolife.be zijn eigendom van ERGO Insurance nv.

ERGO Insurance nv

Loksumstraat 25
1000 Brussel
België

Tel.: +32 (0)2 305 18 20
Fax: +32 0(2) 305 18 21
E-mail: info@ergolife.be

Brussel RPR 0414.875.829
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0735
Fin.rek. IBAN BE13 3751 0081 7839
BIC BBRUBEBB

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.ergolife.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van ERGO Insurance nv. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ERGO Insurance nv.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. ERGO Insurance nv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.l.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere sites die geen eigendom zijn van ERGO Insurance nv

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. ERGO Insurance nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre ERGO Insurance nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van www.ergolife.be, of in het geval van een web-pagina via een hyperlink naar www.ergolife.be, is niet toegestaan.

Rechtskeuze en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de site van ERGO Insurance nv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ERGO Insurance nv gevestigd is, bevoegd.

brocom logo